25 de maig del 2017

 

Després d’una etapa de participació en què la ciutadania va poder fer arribar les seves idees, assistint a sessions de treball amb les associacions de veïns o emplenant enquestes en persona o al web www.esplugues2025.cat – un total de 222 enquestes ciutadanes realitzades entre setembre i octubre del 2016-, el Pla Estratègic Esplugues 2025 es troba en fase de redacció.

Calendari de futur

Durant els mesos de maig i juny, el Pla serà objecte de debat per part de l’equip de govern i es presentarà als grups polítics, al Consell de Ciutat i al Consell Econòmic i Social. L’aprovació del Pla es preveu per al mes de juliol i la seva publicació serà entre setembre i octubre. A partir de llavors, es faran revisions anuals de la seva implementació.

Efectes sobre el municipi

El Pla Estratègic Esplugues 2025 serà una eina que articularà les estratègies i els projectes de tots els sectors de la ciutat, una forma de desenvolupar les relacions de cooperació i el compromís entre el govern municipal i el conjunt de la ciutadania per avançar col·lectivament cap a un futur definit de manera compartida.

La intenció del pla d’avançar cap a un model de ciutat sostenible, intel·ligent i inclusiva, es concretarà a través d’objectius com potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació; millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació; millorar la competitivitat de les PIME; afavorir la transició a una economia baixa en emissions de carboni; promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos; conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos; promoure el transport sostenible i millorar les infraestructures de xarxes; promoure la sostenibilitat i qualitat de l’ocupació, i afavorir la mobilitat laboral.

Per altra banda, el Pla s’orientarà a promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i contra qualsevol forma de discriminació proposa diferents actuacions, com invertir en educació, formació i aprenentatge permanent o millorar la capacitat institucional i l’eficiència de l’administració pública.

El Pla Estratègic vol ser un generador d’igualtat, inspirat en els principis d’accés universal a l’aigua, l’aliment, la salut, l’energia, l’habitatge, la cultura i l’educació. També pretén generar sostenibilitat, fent una aportació contra el canvi climàtic amb mesures per a la millora de la qualitat de l’aire, l’eliminació de residus, la mobilitat, l’economia circular i l’eficiència energètica. Finalment, el Pla Estratègic es planeja com a generador de progrés, fent un impuls a la innovació, el talent, la formació i la tecnologia.

En definitiva, la visió estratègica del pla consisteix a desenvolupar una smart city que apliqui la tecnologia per millorar la qualitat de vida de les persones i la gestió dels serveis públics i potenciï la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació en tots els àmbits. Es tracta d’una estratègia que afectarà el territori, la ciutadania i l’activitat i el desenvolupament econòmic.